«Λίφτινγκ» στο νομικό πλαίσιο για διαχωρισμό ακινήτων

Τρία τροποποιητικά νομοσχέδια και νέους κανονισμούς που επιφέρουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον διαχωρισμό ακινήτων προωθεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις σχετικές διαδικασίες.

Τα νομοθετήματα που προωθούνται, αφορούν στον περί ακίνητης ιδιοκτησίας (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση) νόμο, στον περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμος, στον περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμος και στους περί ακίνητης ιδιοκτησίας (διαχωρισμός ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες) κανονισμούς και εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο στην συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου εσωτερικών που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το διαχρονικό πρόβλημα διαίρεσης/διαχωρισμού συνιδιοκτητών, αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων και έκδοσης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας που ταλάνιζε αρκετούς πολίτες, ρυθμίστηκε κατά μεγάλο βαθμό το 2015, όταν τροποποιητικά νομοσχέδια είχαν προωθηθεί και ψηφιστεί σε νόμους.

«Παρόλο που πολλοί ιδιοκτήτες επωφελήθηκαν από τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας, η εφαρμογή της κατέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών», σημειώνεται και προστίθεται ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου τροποποίηση της νομοθεσίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του περί ακίνητης ιδιοκτησίας (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση) νόμου, θα διασφαλίζεται η διανομή της μόνιμης κατοικίας όπου υπάρχουν προφανή στοιχεία ιδιοκτησίας, θα είναι πλέον δυνατή η αναγκαστική διανομή τυχόν εξοχικών κατοικιών που συμπεριλαμβάνονται στις εξ’ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες συνιδιόκτητης ιδιοκτησίας.

Επίσης, όπως αναφέρεται, γίνεται επικαιροποίηση της νομοθεσίας που να επιτρέπει τη χρήση τελικού πιστοποιητικού έγκρισης με σημειώσεις και/ή μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.

Παράλληλα, τίθεται ως όρος όπως οι αιτήσεις υποβάλλονται από ιδιοκτήτες τουλάχιστον του 75% της ακίνητης ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της μη υλοποίησης των εγκεκριμένων κατασκευαστικών έργων λόγω του υψηλού κόστους, όπως σημειώνεται.

Την ίδια στιγμή, διασφαλίζονται τα συμφέροντα των υπολοίπων συνιδιοκτητών, καθότι σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις θα μπορούν να εφεσιβάλουν την απόφαση του διευθυντή του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Αιτήσεις διαίρεσης ιδιοκτησίας από συνιδιοκτήτες

Με τις προτεινόμενες πρόνοιες του περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμου, δίνεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε συνιδιοκτήτη να υποβάλει αίτηση για άδεια διαίρεσης ακίνητης ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα βασίζεται στις παραμέτρους προηγούμενης απόφασης του διευθυντή του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Αντίστοιχα, με τις προτεινόμενες διατάξεις του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, οποιοσδήποτε συνιδιοκτήτης δύναται να αιτηθεί πολεοδομική άδεια για τη διαίρεση της ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι η προτεινόμενη διαίρεση είναι σύμφωνη με την ήδη ληφθείσα απόφαση του διευθυντή του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σε ότι αφορά τους περί ακίνητης ιδιοκτησίας (διαχωρισμός ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ’ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες) κανονισμούς του 2018 που προωθούνται προς θεσμοθέτηση, αναφέρεται ότι θα διασαφηνίσουν τις διαδικασίες διαχωρισμού καθώς και διάφορες παραμέτρους εργασίας/συνεργασίας μεταξύ του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, που έχουν σκοπό τον αναγκαστικό διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες.

Μ.Χ.
 
Πηγή: stockwatch
Are you looking for a House or Customer for your Property sale?